วันที่ 3 ตุลาคม 2564 พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% ทุกคน